Szordykowski Kancelaria Prawna

Zaangażowanie i elastyczność w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu sporów gospodarczych, prawie ubezpieczeniowym i dochodzeniu odszkodowań. Dzięki współpracy z ekspertami różnych specjalizacji, zapewniamy kompleksową pomoc nawet w przypadku bardzo złożonych sporów.

Prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Naszym celem jest tworzenie praktycznych i efektywnych rozwiązań.

Gwarantujemy zaangażowanie, rzetelną wiedzę merytoryczną i doświadczenie zdobyte dzięki wieloletniej obecności na rynku i dużej liczbie przeprowadzonych spraw.

Prawnicy

Rafał Szordykowski

Rafał Szordykowski

radca prawnylinkedin

Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, w szczególności na gruncie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń gospodarczych i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prowadzi i koordynuje bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Doradza spółkom kapitałowym i członkom ich władz w zakresie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń D&O. Laureat konkursu „Profesjonaliści Forbesa 2012 – Zawody Zaufania Publicznego”. Posługuje się językiem angielskim.

Mediator w sprawach gospodarczych, członek kolegium mediatorów Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Zwolennik i propagator polubownych metod rozwiązywania sporów. Współzałożyciel Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, a od 2016 r. wiceprezydent jej Rady. 

Doświadczenie prawnicze obejmuje m.in.:

 • reprezentowanie spółki giełdowej w sprawie przeciwko ubezpieczycielowi D&O byłego dyrektora zarządzającego spółki zależnej za szkody poniesione przez tę spółkę wskutek zawarcia porozumień ograniczających konkurencję, zakończonej zawarciem ugody na etapie przedsądowym;
 • reprezentowanie spółki giełdowej w sprawie o wielomilionowej wartości sporu, przeciwko byłym członkom zarządu i ich ubezpieczycielowi D&O, za szkody poniesione przez spółkę wskutek zawarcia walutowych transakcji pochodnych, zakończone zawarciem ugody z ubezpieczycielem na etapie przedsądowym;
 • reprezentowanie spółki z branży budowlanej w wygranym procesie sądowym przeciwko ubezpieczycielowi OC brokera ubezpieczeniowego, w którym zapadł wyrok Sądu Najwyższego istotny dla praktyki pośrednictwa ubezpieczeniowego i poruszający szereg istotnych zagadnień prawnych z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej;
 • reprezentowanie dużej multiagencji ubezpieczeniowej w sporze sądowym z wiodącym zakładem ubezpieczeń, w którym podważone zostały postanowienia umowy agencyjnej ograniczające prawo do prowizji. Spór zakończył się uznaniem przez sąd postanowień umowy agencyjnej za nieważne;
 • reprezentowanie poszkodowanych w wygranym procesie przeciwko Lasom Państwowym, w którym dochodzili oni naprawienia szkód poniesionych wskutek przewrócenia się drzewa na jadący samochód. W zdarzeniu śmierć poniósł kierowca, a pasażerka doznała poważnych obrażeń ciała. Precedensowość sprawy, która dwukrotnie była rozpoznawana przez Sąd Najwyższy, wynikała z faktu, że drzewo nie nosiło zewnętrznych znamion choroby.
Mariusz Sanocki

Mariusz Sanocki

radca prawny, prawnik współpracujący

Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw z branży TSL, morskiej i segmentu Oil&Gas. Agent okrętowy. Reprezentuje krajowych i zagranicznych przedsiębiorców. Prowadzi obsługę w języku angielskim i rosyjskim.

Praktyka

Rozwiązywanie sporów

Rozwiązywanie sporów

Rozwiązywanie sporów jest jedną z naszych wiodących praktyk.

Każdy spór staramy się zakończyć w sposób polubowny, w drodze negocjacji, bez konieczności uciekania się do rozstrzygnięć sądowych, które są kosztowne i przede wszystkim czasochłonne. Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami arbitrażowymi, a także w mediacjach sądowych i pozasądowych.

Przykładowe sprawy prowadzone przez prawników kancelarii:

 • reprezentowanie spółki giełdowej w sprawie o wielomilionowej wartości sporu, przeciwko byłym członkom zarządu i ich ubezpieczycielowi D&O, za szkody poniesione przez spółkę wskutek zawarcia walutowych transakcji pochodnych, zakończone zawarciem ugody z ubezpieczycielem na etapie przedsądowym;
 • reprezentowanie dużej multiagencji ubezpieczeniowej w sporze sądowym z wiodącym zakładem ubezpieczeń, w którym podważone zostały postanowienia umowy agencyjnej ograniczające prawo do prowizji. Spór zakończył się uznaniem przez sąd postanowień umowy agencyjnej za nieważne;
 • reprezentowanie spółki z branży budowlanej w wygranym procesie sądowym przeciwko ubezpieczycielowi OC brokera ubezpieczeniowego, w którym zapadł wyrok Sądu Najwyższego istotny dla praktyki pośrednictwa ubezpieczeniowego i poruszający szereg istotnych zagadnień prawnych z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej;
 • reprezentowanie poszkodowanych w wygranym procesie przeciwko Lasom Państwowym, w którym dochodzili oni naprawienia szkód poniesionych wskutek przewrócenia się drzewa na jadący samochód. W zdarzeniu śmierć poniósł kierowca, a pasażerka doznała poważnych obrażeń ciała. Precedensowość sprawy, która dwukrotnie była rozpoznawana przez Sąd Najwyższy, wynikała z faktu, że drzewo nie nosiło zewnętrznych znamion choroby.
Prawo spółek i doradztwo korporacyjne

Prawo spółek i doradztwo korporacyjne

Prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną spółek.

Tworzymy spółki prawa handlowego. Doradzamy przy wyborze optymalnej formy prawnej. Obsługujemy procesy przekształceń, fuzji i przejęć oraz likwidacji spółek. Doradzamy w procesie nabycia udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, transakcjach nabycia przedsiębiorstwa lub jego części.

Opracowujemy dokumentację dla organów spółek, projekty uchwał, a także zgłaszamy zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego. Doradzamy zarządom w zakresie zarządzania ryzykiem odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym przy zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia D&O.

Współpracujemy z doradcami podatkowymi, ekspertami z zakresu finansów i rachunkowości, firmami doradczymi, które pozyskują zewnętrzne finansowanie na inwestycje, w tym z funduszy europejskich.

Sprawy odszkodowawcze

Sprawy odszkodowawcze

Dochodzimy odszkodowań od sprawców szkód i ubezpieczycieli.

Reprezentujemy poszkodowanych na każdym etapie procesu likwidacji szkód prowadzonym przez ubezpieczyciela. Analizujemy sprawę poszkodowanego, przygotowujemy dokumentację, precyzujemy i zgłaszamy roszczenia, następnie prowadzimy negocjacje z ubezpieczycielem. W przypadku sporu, którego nie można rozwiązać w sposób polubowny, reprezentujemy poszkodowanych przed sądami.

Dotychczas przeprowadziliśmy kilkaset spraw odszkodowawczych, w tym wiele o dużym stopniu skomplikowania i precedensowym charakterze. Mamy na tym polu znaczące sukcesy.

Rozliczamy się z klientami przede wszystkim w oparciu o prowizję od sukcesu, której wysokość jest zależna od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy.

Dochodzimy odszkodowań z tytułu:

 • wypadków komunikacyjnych,
 • wypadków morskich,
 • wypadków przy pracy,
 • błędów w sztuce lekarskiej i zakażeń szpitalnych,
 • niesłusznego pozbawienia wolności,
 • wadliwości produktów,
 • wypadków w gospodarstwie rolnym,
 • hałasu lotniczego – wprowadzenia strefy ograniczonego użytkowania wokół lotniska.
Prawo ubezpieczeniowe

Prawo ubezpieczeniowe

Jedna z głównych specjalizacji kancelarii.

Doradzamy uczestnikom rynku ubezpieczeniowego, w tym ubezpieczycielom, pośrednikom ubezpieczeniowym, a także podmiotom poszukującym lub korzystającym z ochrony ubezpieczeniowej. Współpracujemy z czołowymi polskimi ekspertami prawa ubezpieczeniowego.

W ramach specjalizacji prawa ubezpieczeniowego:

 • doradzamy przy zawieraniu umów ubezpieczenia, zwłaszcza odpowiedzialności cywilnej przedstawicieli wolnych zawodów i kadry zarządzającej (ubezpieczenia D&O);
 • opiniujemy projekty umów ubezpieczenia i klauzul dodatkowych, ogólne warunki ubezpieczenia;
 • doradzamy brokerom ubezpieczeniowym, zwłaszcza przy opracowywaniu umów brokerskich. Dochodzimy od zakładów ubezpieczeń należnego wynagrodzenia za pośrednictwo, a od klientów roszczeń odszkodowawczych z tytułu nienależytego wykonania umów brokerskich;
 • doradzamy multiagentom przy zawieraniu umów agencyjnych i reprezentujemy ich w sporach z ubezpieczycielami, zwłaszcza na gruncie prawa do prowizji;
 • wspieramy ubezpieczonych i poszkodowanych w procesie likwidacji szkód. Oceniamy zasadność ich roszczeń wobec ubezpieczycieli, zgłaszamy w ich imieniu szkody, a następnie reprezentujemy do wydania przez ubezpieczycieli stanowisk kończących postępowania likwidacyjne;
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych, mediacjach i arbitrażu.
Ochrona własności intelektualnej i nowe technologie

Ochrona własności intelektualnej i nowe technologie

Doradzamy klientom oraz reprezentujemy ich w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej (praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej), jak również prawa nowych technologii, prawa mediów i reklamy oraz ochrony dóbr osobistych (np. wizerunku, sfery życia prywatnego, dobrego imienia).

W ramach specjalizacji ochrony własności intelektualnej i nowych technologii:

 • doradzamy przy opracowywaniu strategii zarządzania zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa;
 • doradzamy jak prowadzić działalność gospodarczą, aby uniknąć naruszeń praw własności intelektualnej oraz zasad uczciwej konkurencji;
 • opracowujemy i opiniujemy umowy licencyjne i wydawnicze, jak również umowy przenoszące inne prawa własności intelektualnej;
 • świadczymy pomoc w sprawach mających na celu uzyskanie i utrzymanie praw ochronnych na znaki towarowe, usługowe oraz wzory użytkowe, a także praw z patentów na wynalazki, rejestracji wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych;
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych w sprawach o ochronę praw autorskich i pokrewnych, dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych w sprawach o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, w szczególności dotyczących oznaczeń przedsiębiorstwa, jego towarów lub usług, renomy przedsiębiorstwa, naśladownictwa produktów i reklam, ochrony know-how czy też tajemnicy handlowej.
Transport, spedycja i logistyka

Transport, spedycja i logistyka

Doradzamy przedsiębiorcom z branży TSL.

Analizujemy ryzyka kontraktowe, zlecenia spedycyjne i transportowe w obszarze krajowym i międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji i zakresu odpowiedzialności uczestników transportu multimodalnego, w tym także na etapie transportu morskiego i lotniczego.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach reklamacyjnych, ubezpieczeniowych, mediacyjnych i sądowych w związku z uszkodzeniem, utratą lub ubytkiem przewożonych bądź składowanych towarów.

Prawo morskie

Prawo morskie

Doradzamy przedsiębiorcom z branży morskiej, zarówno na płaszczyźnie korporacyjnej, jak i w bieżącej działalności, w tym między innymi:

 • przy wyborze właściwego ubezpieczenia ze względu na sposób wykorzystania jednostek morskich,
 • przy wyborze określonego rodzaju umów przewozu morskiego,
 • w sprawach awarii wspólnej oraz wypadków i zdarzeń morskich,
 • w sprawach aresztu jednostek morskich.

Prowadzimy pełną obsługę armatorów krajowych i zagranicznych oraz pozostałych uczestników obrotu morskiego w portach polskich, w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

Prowadzimy także sprawy z zakresu:

 • rejestracji jednostek morskich,
 • ustanowienia hipotek, zastawów i przywileji na statkach i jednostkach morskich,
 • restrukturyzacji majątku shippingowego,
 • postępowań przed organami administracji morskiej,
 • analizy i opracowywania kontraktów stoczniowych.

Mediacja

Rafał Szordykowski prowadzi mediacje pozasądowe i sądowe w sprawach gospodarczych. Jest mediatorem i członkiem kolegium mediatorów Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, wpisanego na listę ośrodków mediacji prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku. Przeprowadził z sukcesem wiele mediacji m.in. na gruncie sporów budowlanych, handlowych, inwestycyjnych, pomiędzy wspólnikami spółek prawa handlowego.Czym jest mediacja?

Mediacja jest procesem rozwiązywania sporu z udziałem neutralnej i bezstronnej strony trzeciej, której zadaniem jest usprawnianie komunikacji między stronami sporu i która nie ma uprawnień do podejmowania za nie wiążących decyzji.

Dlaczego warto skorzystać z mediacji?

Mediacja jest dobrą alternatywną dla sporu sądowego z powodu szybkości i niższych kosztów. Proces sądowy jest kosztowny i czasochłonny. W jego efekcie jedna albo i nawet obie strony są niezadowolone z rozstrzygnięcia. Mediacja może również pomóc w uzdrowieniu i utrzymaniu relacji biznesowych. Proces sądowy najczęściej prowadzi do definitywnego zakończenia współpracy.

Jakimi zasadami rządzi się mediacja?

Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że to strony decydują zarówno o przystąpieniu do niej, jak i o jej zakończeniu. Mają również prawo wyboru mediatora.

Mediacja jest poufna, co oznacza, że strony i mediator muszą zachować w tajemnicy wszystko, czego dowiedzieli się w jej trakcie. Mediator nie może bez zgody stron zostać przesłuchany jako świadek w procesie.

Mediator powinien być bezstronny i neutralny. Bezstronność oznacza, że mediator nie jest powiązany z którąkolwiek ze stron, natomiast neutralność oznacza, że nie ma on takiego stosunku do strony – z uwagi na swoje przekonania, poglądy, preferencje – że mogło by to wpłynąć na jego podejście do niej.

Jaka jest rola mediatora?

Mediator ułatwia stronom określenie ich potrzeb i interesów oraz pełni rolę ‘katalizatora’ w procesie ich komunikacji. Łagodzi konflikty i pomaga stronom w wypracowywaniu opcji rozwiązania sporu. Jest również moderatorem procesu negocjacji. Zarządza nim w taki sposób, aby został on przeprowadzony sprawnie i strony możliwie szybko doszły do porozumienia. W przypadku dojścia do porozumienia, pomaga stronom przy zredagowaniu ugody, tak aby została ona zatwierdzona przez sąd.

Koszty mediacji

Koszty mediacji pozasądowej

Wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków są uzgadnianie przez mediatora i strony w umowie o przeprowadzenie mediacji. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest m.in. od wartości przedmiotu sporu, stopnia skomplikowania sprawy i liczby posiedzeń mediacyjnych. Jeżeli chcesz otrzymać ofertę w konkretnej sprawie, wyślij zapytanie na mediacja@szordykowski.pl. 

Koszty mediacji sądowej w sprawach cywilnych

Wynagrodzenie mediatora i zwrot jego wydatków w mediacji sądowej w sprawach
cywilnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 20 czerwca 2016 r.
w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2016, poz. 921).

Na koszty mediacji sądowej w sprawach cywilnych składają się wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków (kosztów przejazdów mediatora do miejsca mediacji, wynajmu sali do 70 zł za jedno posiedzenie oraz korespondencji do 30 zł). W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2.000 zł. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Wynagrodzenie i zwrot wydatków powiększone zostaną o obowiązującą stawkę podatku od
towarów i usług.

Strony ponoszą koszty mediacji po połowie, chyba że uzgodnią inaczej.

Po zawarciu ugody mediacyjnej, sąd zwraca całą uiszczoną opłatę sądową w przypadku
zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy w pierwszej instancji oraz ¾ opłaty sądowej
jeżeli ugoda została zawarta po rozpoczęciu rozprawy, przy czym zwracaną opłatę
pomniejsza się o kwotę równą opłacie minimalnej w wysokości 30 zł.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Rafał Szordykowski

Google MapsStarodworska 1, 80-137 Gdańsk
NIP: 584 228 52 24

tel. +48 58 555 74 89

Jeżeli chcesz umówić spotkanie, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

Jeżeli chcesz dołączyć do nas lub nawiązać współpracę, prześlij swoje CV na adres rekrutacja@szordykowski.pl z oświadczeniem wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.